Metropolia Krakowska

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska powstało w 2014 roku. W jego skład wchodzi Miasto Kraków i 14 okalających je gmin. Kraków liczy 800 tys. mieszkańców i zajmuje obszar 324 km2, pozostałe gminy rozciągają się na obszarze 951 km2 i zamieszkuje je 200 tys. mieszkańców. Metropolia Krakowska koordynuje różnorodne zadania metropolitalne, w tym dotyczące kwestii środowiskowych i ekologicznych.

Dzięki udziałowi w projekcie INTERLACE Metropolia Krakowska będzie poznawać i gromadzić doświadczenia i dobre praktyki w zakresie ochrony, odtwarzania i zarządzania ekosystemami na terenach zurbanizowanych. Stowarzyszenie chce też zweryfikować i rozwinąć istniejące narzędzia w swojej praktyce oraz włączać obywateli, władze lokalne i wszystkich chętnych interesariuszy w procesy partycypacyjne na rzecz odnowy ekologicznej miast i zrównoważonego zarządzania nimi.

Kraków Metropolis is an Association that was set up in Poland in 2014. It includes the City of Kraków and 14 surrounding municipalities. Kraków has a population of 800,000 spanning an area of 324 km2, the remaining municipalities have an additional combined population of 200,000 inhabitants and they stretch over the area of 951 km2. Metropolia Krakowska coordinates a number of metropolitan tasks, including those relating to environmental and ecological issues. 

Through its participation in INTERLACE, Metropolia Krakowska aims to gather experience and good practice for protecting, restoring and managing the urban ecosystems. The association wants to verify and develop the existing tools in its practice and include citizens, local authorities and all other stakeholders in participatory processes, for urban ecological restoration and management.